21 november 2014

Klimaatbeleid decentrale overheden

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Alle provincies en bijna 95% van de gemeenten hebben het thema duurzaamheid opgenomen in het coalitieakkoord. Uit onderzoek van Brink Groep blijkt echter dat provincies en gemeenten de Europese en nationale klimaatdoelstellingen in het eigen klimaatbeleid niet altijd vertalen naar concrete lange termijn doelstellingen.

Van de gemeenten heeft slechts 44% een concrete lange termijn klimaatdoelstelling. Hiervan hebben de meeste wel een hoog ambitieniveau en streven naar energie-, klimaat- of CO2-neutraliteit. Maar de meerderheid van de gemeenten heeft geen concrete doelstelling. In hun klimaatbeleid zijn doorgaans kwalitatieve ambities opgenomen, zoals het stimuleren van duurzaam bouwen en het faciliteren van lokale duurzame projecten. Het zijn de grotere gemeenten die duidelijk voorop lopen. Ze hebben niet alleen vaker een concrete doelstelling, maar streven doorgaans ook naar een hoger ambitieniveau.

De Europese doelstellingen worden door provincies in het eigen beleid vaker vertaald naar concrete lange termijn doelstellingen. Van de provincies heeft circa 75% een concrete doelstelling. De provincie Flevoland heeft daarbij de meest ambitieuze doelstelling om in 2020 energieneutraal te zijn. Uit de analyse blijkt ook dat de huidige klimaat- en energieprestaties van provincies en gemeenten opmerkelijk weinig invloed hebben op het ambitieniveau.

Decentrale overheden spelen echter een cruciale rol in het bereiken van de Europese en nationale klimaatdoelstellingen. De recentelijk nieuw gevormde gemeentelijke coalities staan daarom voor de uitdaging om het eigen klimaatbeleid aan te scherpen en de ambities te vertalen naar een concreet uitvoeringsprogramma.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek van Brink Groep zijn terug te lezen in een drieluik geschreven door Vincent Nowee en gepubliceerd op duurzaamgebouwd.nl.